Tags

, , , , ,

Kapankah Terjadinya Kiamat??? Kita sebagai umat manusia pasti sering bertanya-tanya kapan hari besar tersebut akan terjadi. Tidak satupun dari umat manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, termasuk Rasulullah sendiri, yang pada dasarnya adalah utusan dan kekasih Allah. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari perhitungan tersebut. Tapi banyak juga diantara kita yang tidak bersungguh-sungguh bahwa hari kiamat itu akan menjelang. Keragu-raguan umat akan terjadinya kiamat ini diabadikan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi “Dan ak tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu”. ( QS: Al-Kahfi:36)
Pada ayat yang lain juga menceritakan tentang keraguan dan ketidak pastian yang melingkari orang-orang kafir mengenai waktu terjadinya hari akhir. Dan apabila dikatakan (kepadamu) : “Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya,” niscaya kamu menjawab: “Kami tidak tahu apakah Hari Kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya)”. (QS: Al-Jatsiyyah:32)
Hari kiamat, banyak juga diantara kita yang sedikit tahu tentangnya. Membicarakan kedahsyatan dan kengeriannya. Kita memang tidak tahu kapan terjadinya kiamat tapi kita dapat melihat cirri atau tanda kiamat tersebut. Seperti Sabda Rasulullah ketika dianya tentang kiamat. ‘Wahai rasulullah, kapan terjadi kiamat?” Rasulullah SAW menjawab, “ Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Akan tetapi aku akan sampaikan cirri-cirinya. Jika seorang perempuan melahirkan majikannya. Itulah tanda kiamat. Dan jika orang tanpa alas kaki dan telanjang menjadi pemimpin, itulah diantara tandanya yang merupakan lima hal yang tidak mengetahuinya selain Allah. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meti. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (HR.Bukhari).
Meski kiamat tidak dapat diketahui pasti kedatangannya, namun sejauh yang dijelaskan dalam Alquran dan sunnah, kita wajib mengimani tanda-tandanya.
Tanda-tanda Hari kiamat
Tanda – tanda hari kiamat merupakan indikasi – indikasi kiamat yang mendahuluinya dan menunjukkan kedekatan (waktu)nya. Sementara kiamat dapat dipisah menjadi tiga bagian :
1. Kiamat Kecil (as-Sa’ah ash-Shughra) yaitu kematian manusia. Barangsiapa yang meninggal dunia maka telah terjadi Kiamat padanya, karena ia masuk ke dalam alam akhirat.
2. Kiamat Sedang (as-Sa’ah al-Wushtha) yaitu meninggalnya generasi satu abad tertentu.
3. Kiamat Besar (as-Sa’ah al-Kubra) yaitu dibangkitkannya manusia dari kubur mereka untuk dihisab (al-hisab) dan dibalas (al-jaza’) amalan-amalannya di dunia.
Kalsifikasi Tanda – tanda Kiamat
1. Tanda – tanda Shugra
Yaitu tanda-tanda yang terjadi jauh sebelum kiamat Kubra. Tanda-tanda ini pada dasarnya biasa terjadi. Seperti hilangnya ilmu, merebaknya kebodohan dan minuman khamer, saling berlomba meninggikan bangunan, serta lain sebagainya. Terkadang sebagian tanda-tandanya muncul bebarengan dengan tanda-tanda Kiamat besar (asy-asyrath al-kubra) atau (ada juga yang) setelahnya.
2. Tanda-tanda Kubra (besar)
Yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah diambang pintu. perkara-perkara besar yang muncul menjelang terjadinya Kiamat (qurba qiyam as-sa’ah), dan kejadiannya tidak berulang-ulang. Seperti kemunculan ad-Dajjal, turunnya ‘Isa as., keluarnya Ya’juj dan Ma’juj, terbitnya Matahari dari arah barat.
Dalam banyak hadits shahih disebutkan bahwa terbitnya matahari dari Arah barat merupakan tanda pertama yang akan muncul. Dari Abdullah bin ‘Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya tanda (kiamat) yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia di waktu pagi. (Tanda manapun) yang datang lebih dulu( dari kedua tanda itu), maka yang belakangan itu datang tidak jauh dari yang pertama”(HR. Muslim dan Abu Dawud)
Firman Allah mengenai munculnya binatang (dabbah) “ Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (QS An-Naml:82)
Sabda rasulullah tentang munculnya dajjal dari Abdullah bin Umar yang mengatakan “Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang lalu, memuji Allah sebagaimana layaknya, kemudian ia menyebut-nyebut Dajjal seraya mengatakan, “Sesungguhnya aku ingin mengingatkan kalian tentang Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun melainkan ia pasti akan mengingatkan kaumnya tentang itu. Tapi aku akan mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh anbi manapun kapada kaumnya : bahwa Dajjal itu picak (bermata satu) dan Allah tidaklah picak.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Firman Allah mengenai turunnya Nabi Isa As “ Dan karena ucapan mereka: “sesengguhnya kami telah membunuh Al-masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak(pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isabagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.”(QS: An-Nisa’:157)
Firman Allah mengenai kemunculan Ya’juj dan Ma’juj “Hingga apa bila dibuka(tembok) Ya’juj dan Ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.” (QS Al-Anbiya’:96-97)
Wallahualam bishawab…
Selamat membaca..
By: Azmi Fajri Usman
Maestro Motivator
Sumber : Buku Tanda-tanda hari kiamat.

Advertisements