1.   Fungsi dan Kedudukan Al-Quran

  • Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa

Allah Swt berfirman yang artinya: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah,2:2)

  • Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia

Allah Swt berfirman yang artinya: “Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: “Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.” (QS. Al-Mu’minun,23:24)

  • Al-Quran sebagai yang memberikan penerangan dan sebagai pembeda (yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk, dll)

Allah Swt berfirman yang artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-baqarah, 2:185)

  • Al-Quran merupakan obat hati dan rahmat

Allah berfirman yang artinya:“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. (QS. Ar-Ra’d,12:28)

2.   Keutamaan Membaca Alquran

  • Manusia yang paling baik adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran

 Dari Ustman bin Affan ra ia berkata: Rasulullah bersabda: “Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. ” (HR. Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad Darini)

  • Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya

Dari Abu Umamah ra ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberi syafaat pada para pembacanya.” (HR. Muslim)

  • Pahala membaca satu huruf Al-Quran sama dengan satu amal kebajikan

“Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (Al-Quran) maka ia akan memperoleh satu amal kebajikan dan satu amal kebajikan dilipatkan sepuluh kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.” (HR At-Tirmidzi dan Ad-Darini)

  • Orang yang tidak membaca Al-Quran ibarat rumah rusak.(HR. At-Tirmidzi dan Ad-Darini)

Bergeraklah..!!

Azmi Fajri Usman

Maenstro Motivator

Advertisements